banner

כבוד החברה

הגרסה האנגלית המקורית של הסמכת מערכת ניהול הסביבה (2020.07.07)


הגרסה האנגלית המקורית של תעודת אישור מערכת ניהול הבריאות והבטיחות בעבודה (2020.07.07)


מקור באנגלית של אישור מערכת ניהול האיכות (2020.07.07)


תעודת תקינה לייצור בטיחותי


תעודת דירוג אשראי לשנת 2020 AA+ (2020.08.14)


תעודת הערכה של מערכת ניהול אינטגרציה דו-באחד


תעודת דירוג אשראי ארגונית Liaoning Jiucheng AAA (2021.6)


מפעל לאומי מתקדם של איכות ויושרה


תעודת ארגוני הייטק2019-12-19


רישיון ייצור תעשייתי לאומי (מקורי)


בסיס הכשרה מעשית ארצית לאנשי מקצוע במטרולוגיה - תעודה


ספק מוסמך עליבאבא (לוחית)


פרויקט הדגמה של ייצור אינטליגנטי סינו-גרמני (Industry 4.0) נחקר במשותף על ידי מכון פראונהופר בגרמניה


1/13